słodka_chwila, teksty z grudnia 2010 roku

17 tekstów z grud­nia 2010 ro­ku – auto­rem jest słod­ka_chwi­la.

Mówią, że gdy biją trze­ba nad­sta­wić dru­gi po­liczek. Prob­lem w tym, że człowiek ma tyl­ko dwa policzki. 

myśl
zebrała 24 fiszki • 30 grudnia 2010, 19:38

Z cza­sem i "słod­ki" ciężar sta­je się po pros­tu zwykłym ciężarem. 

myśl
zebrała 17 fiszek • 23 grudnia 2010, 16:19

I żeby mężczyźni tak lu­bieżnym wzro­kiem spogląda­li na mózg kobiety... 

myśl
zebrała 25 fiszek • 22 grudnia 2010, 19:37

Jed­ni bro­nią się mie­czem, in­ni sarkazmem. 

myśl
zebrała 37 fiszek • 21 grudnia 2010, 17:18

Zep­chnięci na dal­szy plan, na dal­szy tor. Za­pom­niani, ob­darci z sza­cun­ku. Bez­domni. Zmieńmy to. Nie pozwólmy by ste­roty­py ich zniszczyły. 

myśl
zebrała 19 fiszek • 20 grudnia 2010, 16:27

Da­wanie w miłości cza­sem og­ra­nicza się do minimum. 

myśl
zebrała 22 fiszki • 18 grudnia 2010, 19:02

Sny, które kiedyś swą ma­gią cza­rowały, nag­le te­raz przek­leństwem się stały. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 16 grudnia 2010, 16:36

I ser­ce pok­ry­wa rdza. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 15 grudnia 2010, 18:56

Nasze wrzo­dy na du­pie z per­spek­ty­wy cza­su nie oka­zują się katorgą. 

myśl
zebrała 20 fiszek • 14 grudnia 2010, 18:57

Zwierzęce prag­nienia zaczy­nają się wraz ze śmier­cią realizmu. 

myśl
zebrała 17 fiszek • 13 grudnia 2010, 15:49

słodka_chwila

z tyloma słowami w głębi serca, których nie da się wypowiedzieć.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

słodka_chwila

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Aktywność